Zemljevidi našega sveta

NUK, 22. september ― Zemljevidi našega sveta razstava dijakov Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana Čeprav je prva misel, ki se nam porodi ob besedi zemljevid, dobro znani Zemljevid sveta, se moramo po drugi strani zavedati, da obstaja veliko različnih vrst zemljevidov, vsak z namenom predstavljanja in zajemanja podatkov različnih vrst. V digitalni dobi gre vse skozi tehnološki proces in zemljevidi niso nobena izjema. Z nekaj kliki je mogoče spoznati kateri koli kraj z njegovimi najpodrobnejšimi značilnostmi, ki se z vsako spremembo hipoma posodobijo. Umetniškega izziva, kako zemljevide poustvariti na dijaku zanimiv način, v duhu sodobnega, smo se lotili na zelo preprost način. Projektno delo je nastajalo in se razvijalo v okviru učnih vsebin in kreativnih delavnic pri predmetu osnove varovanja dediščine na likovni gimnaziji. Vsak dijak je imel priložnost, izbrati kraj na Slovenskem, ki ga je na tak ali drugačen način pritegnil. Družili so jih medsebojna navezanost na določen kraj, dogodki, ki so jih doživeli v tem kraju, spomini. Pri razvijanju ideje smo izhajali iz najstarejše in najbolj znane oblike zemljevida, ki na dvodimenzionalen način karseda natančno predstavlja določeno območje, narejeno v metrični lestvici, torej veliko manjše od dejanske velikosti, vendar z ohranjanjem proporcev. Velik poudarek je na miselnem konceptu zemljevida, v katerega so umeščene ideje, besede, sporočila, ki se nanašajo na določen kraj in mu dajejo ustvarjalno identiteto. Avtentičnost zemljevidov ohranjamo na dvodimenzionalen način na netkani tekstiliji – flisu in v preprosti črtni risbi s pogosto odsotnostjo barve, sodobnost pa v ustvarjalnem konceptu misli in digitalnem tisku. Na barvit in mladostno nagajiv način smo izpostavili tudi kulturno dediščino posameznih krajev, ki smo jo združili na povečanem zemljevidu Slovenije. Končni izdelki so spoj sodobne tehnologije in domišljijskega oblikovanja mladih talentov.   Avtorji: Avtorji zemljevidov ///

Avtorske pravice v luči DSM Direktive: pogledi EU in Slovenije (spletni seminar)

NUK, 15. september ―      Avtorske pravice v luči DSM Direktive: pogledi EU in Slovenije Impact of the DSM Directive on Copyright law in EU and Slovenia 28. September 2021 Spletni seminar je potekal s pomočjo aplikacije Zoom.  Webinar was held via Zoom.   17. aprila 2019 je bila sprejeta Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta o avtorski pravici na enotnem digitalnem trgu, katere namen je prilagoditev nekaterih izjem avtorske pravice v digitalnem in čezmejnem okolju ter zagotavljanje širšega dostopa do digitalnih vsebin. Nekatere spremembe so pomembne tudi za področje knjižničarstva, predvsem ko gre za ohranjanje kulturne dediščine. Na spletnem dogodku so gostje iz tujine in Slovenje predstavili izkušnje s prenosom Direktive v nacionalni pravni red in ključne spremembe, ki jih prinaša Direktiva. V prvem delu dogodka, ki bo potekal v angleškem jeziku, so sodelovali: Stephen Wyber (IFLA), Paul Keller (Open Future), Szabolcs Dancs (National Széchényi Library of Hungary), Christopher Natzén (National Library of Sweden), Maja Bogataj Jančič (Inštitut za intelektualno lastnino). Drugi del je potekal v slovenskem jeziku in je bil namenjen predvsem vsem zainteresiranim knjižničarjem. Predstavljen je bil vpliv implementacije DSM direktive in pričakovane spremembe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki bodo zadevale oziroma lahko vplivajo na vsakodnevno prakso dela v knjižnici. On 17th April 2019, the Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council on copyright in the digital single market has been adopted; its aim is to adjust certain copyright exceptions in the digital and cross-border environment, and to ensure a wider access to digital content. Some changes are relevant also to the field of librarianship, especially in regards to preservation of cultural heritage. At the online event, guests from abroad and Slovenia presented their experience with transposition of the Directive into national legislation and key changes brought

Protokolarno darilo ob predsedovanju Svetu EU

NUK, 9. september ― V letu 2021 Slovenija že drugič prevzema vodenje Evropske unije. Najvišje protokolarno darilo slovenskega predsedovanja, ki ga bodo prejele predsednice in predsedniki držav in vlad ter institucij EU, je faksimile Zdravljice. Darilo, ki vključuje tudi prevod Zdravljice v vse evropske jezike, tako poudarja zavezanost slovenskega predsedovanja k spoštovanju vrednot evropskega povezovanja. Pripravo darila smo vodili v Narodni in univerzitetni knjižnici. NUK kot hranilki rokopisa se je s predsedovanjem RS Svetu EU ponudila izjemna priložnost, da Zdravljico predstavi tudi drugim evropskim narodom. Skupaj z Uradom Vlade RS za komuniciranje in Ministrstvom za kulturo smo pripravili posebno publikacijo, ki je sestavljena iz dveh delov. Prvi del vsebuje faksimile Zdravljice, drugi pa nagovor predsednika vlade, Zdravljico ter kratko spremno besedilo pregleda nastanka pesmi in pojasnilo o vsebini posameznih kitic. Vsi elementi drugega dela so prevedeni v vse uradne jezike EU, knjiga pa je natisnjena na papir slovenskega proizvajalca. Publikacija je namenjena kot protokolarno darilo le najvišjim tujim državnikom in ni dostopna na trgu. Rokopisna zapuščina in najrazličnejše izdaje del našega največjega pesnika so eden največjih zakladov slovenskega naroda. V NUK s ponosom skrbimo tudi za ta pomemben del slovenske pisne kulturne dediščine. Vsled tega smo izjemno veseli, da Zdravljica skozi to prestižno publikacijo odslej živi v vseh evropskih jezikih.      DefaultHide

Vtisi 30, spomini Slovenk in Slovencev po svetu

NUK, 12. maj ― Vtisi 30, spomini Slovenk in Slovencev po svetu, občasna razstava ob 30. obletnici  osamosvojitve Slovenije Razstava predstavlja osebne spomine Slovenk in Slovencev po svetu na čas osamosvajanja Slovenije pred 30 leti. Več kot 60 razmišljanj se je spletlo ob kratkem vprašalniku, razposlanem na različne kontakte po svetu in doma. Povabilu so se odzvali posamezniki in posameznice iz slovenskega zamejskega prostora, držav nekdanje Jugoslavije, Evrope, Amerik, Azije, Avstralije in povratnice in povratniki. S tem globalnim pregledom razstava predstavlja izsek iz svetovnega zemljevida spominov, občutenj in dogodkov ob osamosvojitvi Slovenije med Slovenci, ki živijo po svetu in tistimi, ki so se v samostojno Slovenijo vrnili. O tem prelomnem in edinstvenem času so v svojih spominih spregovorili posamezniki in posameznice različnih kulturnih, profesionalnih in socialnih ozadij in predstavili doživljanje osamosvojitvenih procesov, organiziranje aktivnosti civilnih iniciativ in današnji odnos do domovine. Dogodki so po treh desetletjih še vedno živi in prisotni. Tako tisti, ki so že postali del kolektivnega spomina kot osebni, ki jih poznajo le posamezniki in posameznice in jih kot osebno izkušnjo morda pomnijo le sogovorniki sami. Na razstavi je razstavljeno tudi gradivo iz zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice, ki so ga ob osamosvojitvi Slovenije ali kasneje kot spominsko literaturo pripravili in izdali Slovenci po svetu. Razstavo smo odprli v sredo, 23. junija 2021. Razstavo pripravlja Slovenski etnografski muzej, Kustodiat za slovenske izseljence, zamejce, pripadnike narodnih manjšin in drugih etnij v Sloveniji in Narodna in univerzitetna knjižnica, Zbirka knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu. Avtorice raziskave in razstave: Tanja Roženbergar (SEM) in Helena Janežič (NUK) Lokacija: Slovenski etnografski muzej Odprtost: 23.junij 20212. januar 2022   DefaultHide

Prilagojene digitalizirane vsebine v formatu EPUB

NUK, 10. maj ― Narodna in univerzitetna knjižnica uporabnikom na portalu dLib.si ponuja digitalizirano gradivo v PDF in TXT formatu. V okviru projekta EODOPEN ugotavljamo, da so uporabniki vedno bolj naklonjeni branju na prenosnih napravah, pri čemer se soočajo s pomanjkljivostmi formata PDF. Ta se ne prilagaja velikosti zaslona prenosne naprave, učinkovita navigacija in iskanje po besedilu pa sta pogojena z natančno zastavljeno strukturo dokumenta. Projekt raziskuje tudi potrebe slepih in slabovidnih uporabnikov, ki za branje potrebujejo posebno programsko in/ali strojno opremo. Jasna struktura dokumenta, pravilno umeščeni in opisani grafični deli besedila ter pregled kakovosti optične prepoznave znakov (OCR) so za branje slepih in slabovidnih uporabnikov ključnega pomena. Z namenom zagotavljanja dostopnosti vsebin, tako slepim in slabovidnim uporabnikom kot tudi uporabnikom prenosnih naprav, smo v okviru projekta pričeli prilagajati digitalizirano gradivo in pripravljati nove izdaje digitaliziranih publikacij v formatu EPUB. Potek izdelave publikacije v formatu EPUB Nova izdaja publikacije poskuša ustrezati kriterijem dostopnosti za vse skupine uporabnikov. Pri izdelavi se opravi: nadzor nad optično prepoznanim besedilom, nastalim med digitalizacijo: izvede se nadzor besedila, brisanje nepotrebnih elementov in prilagoditev elementov, ki niso ustrezno prepoznani; vpelje se sloge oblikovanja in uredi struktura celotne e-knjige; vnese se strani izvirne tiskane izdaje; vnese se nadomestna besedila za slikovne elemente; na koncu izdelave, ki je opravljena s programom WordToEpub, se opravijo testiranja dostopnosti: s programom EPUBCheck se preveri veljavnost e-knjige v skladu z EPUB specifikacijami, s program Ace by DAISY se preveri skladnost s smernicami WCAG 2.1 na stopnji A in AA ter usklajenost z EPUB specifikacijami in dobrimi praksami, opravi se pregled besedila s pomočjo sinteze govora. Dostopanje in uporaba Za dostopanje do digit

O projektu EODOPEN

NUK, 10. maj ― O projektu EODOPEN Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) od novembra 2019 sodeluje pri štiriletnem projektu EODOPEN (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta). Projekt, pri katerem sodeluje petnajst partnerjev iz enajstih evropskih držav, sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Knjižnice v Evropi se soočajo z izzivom, kako omogočiti in povečati dostopnost publikacij 20. in 21. stoletja čim širšemu krogu uporabnikov. V ospredju projekta EODOPEN je zato digitalizacija do sedaj uporabnikom nedostopnega gradiva ter pridobivanje predlogov za digitalizacijo gradiva neposredno od uporabnikov, organizacij, združenj in zainteresirane javnosti. Poudarek je namenjen pridobivanju avtorskih pravic za prosto objavo publikacij prek portalov digitalnih knjižnic ter iskanju dobrih praks pri razčiščevanju avtorskih pravic na evropski ravni. Z željo zagotavljanja dostopa do digitaliziranega gradiva čimbolj raznolikim skupinam uporabnikov je dodatna pozornost namenjena prilagajanju digitaliziranega gradiva slepim in slabovidnim uporabnikom ter preučevanju možnosti implementacije datotečnih formatov, ki so prijazni za branje na prenosnih napravah. NUK v okviru projekta vodi delovni sklop Dostavne oblike digitaliziranega gradiva za posebne namene. Med cilji delovne skupine je priprava Smernic in priporočil za pripravo alternativnih in posebnih formatov, evalvacija izbranih datotečnih formatov ter priprava učnih gradiv. Več o projektu EODOPEN in sodelujočih partnerjih lahko preberete na spletni strani projekta. Sodelavke projekta EODOPEN: dr. Alenka Kavčič Čolić (vodja projekta v NUK), Tina Glavič in Andreja Hari. DefaultHide

Izkušnje bralcev in uporabnikov e-knjig

NUK, 26. april ― V Narodni in univerzitetni knjižnici smo v letu 2020 izvedli dve anketni raziskavi med uporabniki e-knjig vseh petnajstih projektnih partnerjev evropskega projekta EODOPEN. S prvo raziskavo smo želeli pridobiti vpogled v uporabniško izkušnjo bralcev e-knjig na mobilnih napravah. Poleg bralnih navad so nas zanimale pozitivne in negativne lastnosti e-knjig, uporaba mobilnih naprav in primernost različnih datotečnih formatov za branje e-knjig. Z namenom boljšega razumevanja njihovih posebnih potreb smo drugo raziskavo izvedli med slepimi in slabovidnimi uporabniki, pri čemer smo dodatno pozornost namenili aplikacijam in pripomočkom, ki jih slepi in slabovidni uporabniki potrebujejo pri uporabi in branju e-knjig. Raziskavi sta bili izvedeni med 20. aprilom in 30. junijem 2020. Spletne vprašalnike, oblikovane v spletnem okolju 1KA in pripravljene v desetih jezikih, so projektni partnerji razširjali predvsem na družbenih omrežjih in po lastnih komunikacijskih kanalih. Rezultati anketne raziskave bodo uporabljeni pri pripravi Smernic in priporočil za uporabo alternativnih in posebnih formatov ter tehničnih poročil o implementaciji posebnih formatov in storitev za pretvorbo formatov. Dokumenti bodo rezultat delovne skupine Dostavne oblike digitaliziranega gradiva za posebne namene, ki jo v okviru projekta EODOPEN vodi Narodna in univerzitetna knjižnica. 1 Uporabniki in bralci e-knjig Pri analizi zbranih podatkov smo upoštevali odgovore 1718 anketirancev, ki so odgovorili na vsaj 80 % zastavljenih vprašanj. Večina anketirancev je bila v starostni skupini od 20 do 29 let, zato med osebami, ki so se odzvale na sodelovanje v raziskavi, prevladujejo študenti. V nadaljevanju so predstavljeni kratki izsledki opravljene anketne raziskave, ki bodo uporabljeni za nadaljnje projektne aktivnosti. 1.1 Dostop do e-knjig in njihova uporaba Dobra polovica anketirancev (55 %) do e-knjig dostopa preko digitalnih knjižnic. Študenti, knjižničarji in raziskovalci (42 %)

Places, spaces and the printing press: imprinting regional identities (online conference)

NUK, 10. februar ―     Places, spaces and the printing press: imprinting regional identities Kraji, prostori in tiskarne: odtisi regionalnih identitet international scientific online conference mednarodna znanstvena konferenca na spletu 24. marec 2021   »Kraj« je stvarna entiteta, povezana s posebnimi lokacijami – geografskimi ali arhitekturnimi, kjer potekajo vsakovrstne dejavnosti. Po drugi strani je pojem »prostora« abstrakten; lahko je intelektualno, kulturno in eksperimentalno okolje, v katerem se zbirajo in povezujejo posamezniki ali skupine. Kljub temu, da sta prostor in kraj zelo pomembna za razvoj sleherne obrti, sta oba koncepta v povezavi s tiskarsko in založniško produkcijo nemalokrat prezrta. Kraj in prostor sta pomembna dejavnika razvoja lokalne tiskarske estetike: sta pomembna dejavnika pri določanju lokalnih tiskarskih praks in pri razvoju obrtnih posebnosti, ključna za sodelovanje tiskarstva z drugimi industrijami, temeljna za povezovanje ljudi, ki delujejo v panogi in izven nje, ter osrednjega pomena za prenos znanja, materialov in tehnik, ki narekujejo tehnološki napredek. Z namenom razmisleka o vplivih tiskarskih krajev in prostorov na razvoj tiskarstva, založništva in tiskov organiziramo konferenco, ki bo širše zajela tudi pomen tiska pri oblikovanju lastnega prostora obrti in pri soustvarjanju regionalne identitete okolja. Na konferenci bomo obravnavali estetski, kulturni in oblikovni vidik regionalnega tiskarstva, trgovino, distribucijo in tehnologijo tiska, kot tudi družbene in gospodarske kontekste regionalnega tiska. Konferenca je namenjena razpravam o tiskarstvu po vseh regijah in vseh obdobjih ter za vse vrste gradiva: tako za monografije in periodiko kot tudi za drobne tiske. The conference theme ‘Place’ is a physical entity and relates to specific locations—geographical or architectural—where particular activities are conducted. ‘Space’, on the other hand, is abstract; it is the intellectual, cultural and experiential enviro

Pridobitve knjižnične zbirke NUK v 2020

NUK, 3. februar ― Knjižnična zbirka NUK ima status kulturnega spomenika, zato so pridobitve, ki jo bogatijo, toliko pomembnejše. Mednje spadajo zapuščine, ki so pomembne priče umetniškega ali znanstvenega procesa, in tudi ostalo tiskano ter rokopisno gradivo, vezano na kulturno in znanstveno dediščino slovenskega naroda. Prav vse ponujajo nove in izvrstne priložnosti za študij in raziskovanje posameznega avtorja, vsebine dela ali obdobja, v katerem je deloval, hkrati pa nepogrešljivo dopolnjujejo zbirko Narodne in univerzitetne knjižnice, v kateri se nahaja okoli 2, 8 milijona enot knjižničnega gradiva, temeljne zbirke pisne dediščine slovenskega naroda. Z veseljem vam predstavljamo najpomembnejše pridobitve knjižnične zbirke NUK v letu 2020.   Sveti Senanus V NUK smo lani pridobili Prešernov rokopis pesmi Sveti Senanus. Gre za prvi izvirni in avtentični rokopis pesmi, napisan s pesnikovo roko, ki ga hranimo v NUK. Sveti Senan je satirična meniška balada, ki pripoveduje o Senanu, ki se umakne na samoten otok, da se izogne skušnjavi, a ta mu sledi tudi tja in zaradi tega se na koncu med ljudi tudi vrne, pesem pa pesnik zaključi predvsem zbadljivo do menihov. France Prešeren je snov zanjo prek pesmi St. Senanus and the Lady Thomasa Moora zajel iz latinske legende, a je motiv preoblikoval z mislijo na svojega prijatelja Gašperja Crobatha p. Benvenuta (1805-1880), ki mu je pesem tudi posvetil. V letih od nastanka v literaturi in časopisju vse do danes najdemo sledi razmišljanja o Svetem Senanu, bodisi v korespondenci Josipa Stritarja, Bleiweisovi zavrnitvi Josipa Cimpermana, ki je želel o pesmi objaviti prispevek v Novicah, bodisi v pesmih patra Benvenuta samega, s katerimi je Prešernu odgovarjal.   Benvenut je Svetega Senana od pesnika prejel 24. maja 1846. Rokopis pesmi je napisan v bohoričici z značilno Prešernovo pisavo, na koncu je njegov podpis v gajici. Prvič je bila objavljena v petem zvezku Krajnske čbelice (1848), skupaj z Nuno, Šmarjino goro, Nebeško procesijo, Z

Kartografski zakladi Slovenskega ozemlja

NUK, 28. januar ― Podatki o knjigi naslov Kartografski zakladi slovenskega ozemlja = Cartographic treasures of Slovenian territory avtorji dr. Primož Gašperič, dr. Renata Šolar, dr. Matija Zorn vrsta gradiva znanstvena monografija izdajatelja ZRC SAZU Geografski inštitut Antona Melika in Narodna in univerzitetna knjižnica jezik slovenski, angleški ISBN 978-961-05-0426-9   Monografija predstavlja bogastvo zgodovinskih kartografskih upodobitev slovenskega ozemlja. Beremo lahko o zgodovini evropske kartografije do konca 19. stoletja, kartografskih prikazih slovenskega ozemlja do začetka 20. stoletja ter zemljevidih kot kulturni dediščini. Slikovni del prinaša kronološki prikaz pomembnejših zgodovinskih zemljevidov slovenskega ozemlja. Format knjige omogoča odličen prikaz kakovostnih reprodukcij zemljevidov od srede 16. stoletja, ko so nastala prva samostojna kartografska dela današnjega slovenskega ozemlja, do začetka 20. stoletja, ko se kartografija razvije v sodobno vedo. Na koncu je dodan seznam zemljevidov slovenskega ozemlja v obravnavanem obdobju. Prikazana je bogata slovenska kartografska dediščina. Monografija je dvojezična, saj je bila kartografija na slovenskem del širše srednjeevropske kartografije in je zato zanimiva tudi za širšo regijo. Elektronska naročilnica     Po oddaji naročila vam bomo na navedeni elektronski naslov poslali oceno stroškov in opis možnosti za plačilo.  Spletna razstava Kartografski zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice Besedila na razstavi so delno povzeta po monografiji Kartografski zakladi slovenskega ozemlja. Predstavlja izbor 10 zemljevidov, ki prikazujejo današnje ozemlje Slovenije ali njegove dele od srede 16. stoletja, ko nastanejo prva samostojna kartografska dela slovenskega ozemlja, do konca 19. stoletja, ko se kartografija razvije v sodobno vedo.  OGLEJ SI SPLETNO RAZSTAVO        Naročilo monografije Kartografski za

Knjižne obreze

NUK, 4. januar ― Vežem vse vrste knjig / Verske in posvetne / velike in majhne / V pergament ali lesene platnice Ter jih pokrijem z dobro prevleko  In zaponkami / in jih potiskam z okrasjem /  Tudi poravnam jih na začetku /  Nekaterim pozlatim obreze /  S tem zaslužim veliko denarja.  Knjigovez. Lesorez Jost Amman (1539 – 1591), besedilo Hans Sachs (1494 - 1576). Iz: Ständebuch, Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden, Nürnberg, 1568.    Knjižno obrezo predstavljajo tri zunanje površine knjižnega bloka. Zgornja, sprednja in spodnja obreza so lahko neobrezane ali obrezane, lahko pa so tudi na različne načine okrašene. Do 1. polovice 19. stoletja so postopki tiskanja in vezave knjig potekali ročno. Ko so bile tiskarske pole potiskane, zganjene in sešite, jih je bilo potrebno še obrezati nato pa knjižni blok pritrditi na platnice. Stopnjo obrezave ter tip dekoracije obreze in platnic so določili posamezni naročniki oziroma kupci knjig, včasih pa so lastniki obrezo tudi sami porisali ali popisali. Zato je vsaka knjiga, ki je nastala s postopkom ročnega tiska in vezave edinstven objekt. Na obrezah je mogoče najti nadvse raznolike vsebine in motive. Na njih so lahko zapisani podatki o postavitvi knjige (signature) ali podatki o avtorju in naslovu dela. Lahko so scela pobarvane ali ročno poslikane z različnimi geometrijskimi vzorci, na najbolj razkošnih primerih pa so tudi zahtevnejši motivi, kot na primer krajine, portreti ali heraldični motivi. Najdemo tudi poškropljene oziroma obrizgane z enobarvnimi ali večbarvnimi vzorci. Od 16. stoletja dalje na obrezah knjig evropskih provenienc najdemo najrazličnejše barvne vzorce, v tehniki marmoriranja ali »vzorčenja« (angl.: paste painting). Že od 15. stoletja se pojavljajo različni reliefni vzorci, izvedeni v tehniki cizeliranja oziroma punciranja. Najrazkošnejše so pozlačene ali posrebrene obreze. Z zlatenjem obrez so pričeli že v zgodnjem srednjem veku. Velikokrat se pozlata pojavlja tudi v kombinaciji s cizeliranjem ozir

Komisija za razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga

NUK, 30. december 2020 ― Ravnatelj NUK, g. Viljem Leban, je 9. 10. 2020 ustanovil in imenoval Komisijo za razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga (Krasovka). Komisijo v mandatnem obdobju 2020-2023 sestavlja šest članov: dr. Alenka Bagarič (NUK), predsednica Irena Kavčič (NUK), Suzana Šulek (NUK), Valentina Velkavrh (NUK), Tadeja Brešar (IZUM), namestnica predsednice, Branko Kurnjek (IZUM). Naloge komisije: ugotavlja potrebe po pripravi pravil bibliografske obdelave za posamezne vrste knjižničnega gradiva, glede na razvoj in spremembe mednarodnih bibliografskih standardov in drugih osnov bibliografske obdelave gradiva; koordinira pripravo pravil bibliografske obdelave gradiva kot strokovnih osnov za delovanje vzajemnega kataloga, predlaga ravnatelju NUK oblikovanje delovnih skupin za pripravo gradiv za delo komisije, organizira strokovne javne razprave in posvetovanja ter daje mnenja, predloge in pobude pristojnim organom in ustanovam v zvezi z delovanjem in razvojem strokovnih osnov vzajemnega kataloga; sprejema pravila bibliografske obdelave gradiva in druge predpise, ki zagotavljajo standardizirano in vzajemno obdelavo knjižničnega gradiva in enotno vodenje katalogov, ter spremlja njihovo uveljavitev; skrbi za usklajevanje s knjižničnim informacijskih servisom pri razvoju standardov računalniške podpore vzajemnega bibliografskega sistema in njegovih servisov; seznanja strokovno javnost s svojim delom, sprejetimi pravili in drugimi predpisi, ki tvorijo strokovno osnovo vzajemnega kataloga. Spremembe in novosti v katalogizaciji: Katalogizacija videoposnetkov (avtorica Suzana Šulek, april 2021) Ukinitev dodatnih vpisov (primeri) (december 2020) Pobude in predloge glede pravil oziroma navodil bibliografske obdelave in glede razvoja vzajemnega kataloga lahko pošljete na elektronski naslov: krasovka@nuk.uni-lj.si. Vprašanja, vezana predvsem na posamezne primere in katalogizacijske zadrege s področij opisne in predmetne katalogiza

»Sanje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresničijo« - pregled slovenske osamosvojitvene misli

NUK, 14. december 2020 ― Razstavo si je mogoče ogledati tudi v fizični obliki: med 6. in 20. septembrom 2021 v preddverju Muzeja novejše zgodovine Slovenije. »SANJE IMAJO TO ČUDNO LASTNOST, DA SE VČASIH URESNIČIJO« pregled slovenske osamosvojitvene misli Ob trideseti obletnici plebiscita za neodvisno Slovenijo smo v Narodni in univerzitetni knjižnici pripravili spletno razstavo, ki s pomočjo gradiva, ki ga hrani naša knjižnica, pred nas razgrne pregled slovenske osamosvojitvene misli. Na njej predstavljamo spomin naših osamosvojitvenih teženj in aktivnosti, ki so del bogate pisne kulturne dediščine in spomina našega naroda. Povezali smo jih v stavek »Sanje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresničijo«. Brez sanj, idej in delovanja za samostojno slovensko državo le-te ne bi nikdar imeli. Stavek je že v petdesetih letih prejšnjega stoletja izrekel profesor Oton Muhr, ki je v svoje sanje tudi brezpogojno verjel in prav zato pooseblja mnoge posameznike in skupine, ki so razmišljali in delovali v smeri neodvisne Slovenije. Prelili so jih na papir, med knjižne platnice in jih zapisali v glasila in časopise. Razstava s podnaslovom Pregled slovenske osamosvojitvene misli se sprehodi skozi nekaj manj kot 150 let naše zgodovine. Vodi nas od prve jasno izražene ideje o združitvi Slovencev v pomladi narodov leta 1848, preko prvič jasno zapisane misli o samostojni Sloveniji leta 1941 in razvoja osamosvojitvene misli med slovenskimi izseljenci, vse do osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je misel na samostojnost dobila krila tudi v matični domovini. Vodila je v sosledje dogodkov, ki so nas pred natanko tridesetimi leti, 23. decembra 1990, pripeljali do plebiscita za neodvisno Slovenijo. Tam smo z veliko večino potrdili veljavnost slovenskim tisočletnim sanjam. Pol leta kasneje, 25. junija 1991, se je rodila samostojna in neodvisna Slovenija.   KOLOFON »SANJE IMAJO TO ČUDNO LASTNOST, DA SE VČASIH URESNIČIJO« pregled slovenske osamosvojitvene misli spletna razsta

NUK 2 v medijih

NUK, 14. december 2020 ―   Gradnja nove stavbe NUK 2 v tiskanih in spletnih medijih  Franci Kapler, Priprave na gradnjo nove stavbe NUK so v polnem zamahu (Časnik.si, 2. april 2021) Peter Pahor, Cilj je zgraditev nove knjižnice do leta 2025 (Dnevnik, 5. november 2020, str. 9) Peter Pahor, V proračunu za gradnjo NUK II niti centa (Dnevnik, 16. oktober 2020, str. 8) Jernej Meden, Kaj je univerzitetna knjižnica? (Radio Študent, 1. oktober 2020) Jernej Meden, Tri desetletja projekta NUK 2 (Radio Študent, 23. 9. 2020) Melita Hajnšek Forstnerič, NUK 2 na prvem tiru (Večer, 27. maj 2020, str. 16) STA, NUK 2 med pomembnimi naložbami za zagon gospodarstva (STA, 26. maj 2020) Martina Černe, “NUK hrani spomin našega naroda”: Ali bomo po štiridesetih letih končno dobili novo Narodno in univerzitetno knjižnico? (Radio Slovenija 3, 20. maj 2020) Melita Hajnšek Forstnerič, Nekakšen piarovec z zidarsko žlico sem (Večer, 20. maj 2020, str. 16) Lena Kreutz, Vasa J. Perović in Matija Bevk: »NUK 2 je nacionalno pomemben in funkcionalno nujen projekt«: intervju (Metropolitan.si, 15. maj 2020) S. R., STA, Kolesje v pozabljenem 50-milijonskem projektu se je znova začelo vrteti (NoviceSvet24.si, 12. maj 2020) A. J., Za gradnjo NUK 2 okoljevarstveno soglasje ni potrebno (Rtvslo.si, 12. maj 2020) V. L., NUK II naj bi začeli graditi v naslednjih letih (Siol.net, 12. maj 2020) Manja Pušnik, Za NUK 2 luč na koncu tunela (Delo.si, 12. maj 2020) DK, NUK II leta 2024 (Mladina, 26. april 2020) STA, Izgradnja NUK II. možna do leta 2024 (tema) (STA, 24. april 2020) Marko Golja, NUK2 (Radio Slovenija 1, intervju z Matijo Bevkom, 15. april 2020) Martina Černe, Pogovor z ravnateljem Narodne in univerzitetne knjižnice (Radio Slovenija 1, 15. april 2020) Nadina Štefančič, Viljem Leban: Konec leta bomo imeli v rokah vse papirje, da lahko začnemo graditi NUK 2 (Rtvslo.si, 10. april 2020)

Javni razpis za podelitev Trubarjevega priznanja z letu 2020

NUK, 27. november 2020 ― Na podlagi Pravilnika o Trubarjevih priznanjih objavlja Narodna in univerzitetna knjižnica naslednji JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV TRUBARJEVIH PRIZNANJ V LETU 2020 1. Predmet javnega razpisa: zbiranje predlogov za podelitev Trubarjevega priznanja za dosežke na področju nacionalne pisne kulturne dediščine v Sloveniji. 2. Splošno o nagradi: Trubarjevo priznanje se podeljuje posameznikom ali pravnim osebam, ki so pomembno prispevali k varovanju, ohranjanju in predstavljanju nacionalne pisne kulturne dediščine v Sloveniji oziroma imajo pomembne zasluge na tem področju. 3. Oblika nagrade: Trubarjevo priznanje se podeljuje v obliki diplome in ga je možno prejeti le enkrat. 4. Predlagatelji nagrade: Kandidate za Trubarjeva priznanja lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade. 5. Predlog za podelitev Trubarjevega priznanja: Predlog se odda na obrazcu, ki je priloga tega razpisa in mora vsebovati: podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon / e-pošta ter v primeru pravne osebe še kontaktna oseba; podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon / e-pošta ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo; utemeljitev pobude z ustreznimi dokazili; priloge: kratek življenjepis in bibliografija kandidata ali opis zgodovine delovanja pravne osebe. Utemeljitev naj upošteva dosežke predlaganega posameznika ali pravne osebe na strokovnem in znanstvenoraziskovalnem področju delovanja ter mora izkazovati njegov vidni vpliv na domačih in tujih tleh.  6. Oddaja predlogov: Vsak predlog mora biti poslan v ločeni zaprti ovojnici z oznako »RAZPIS – TRUBARJEVO PRIZNANJE 2020 – NE ODPIRAJ« najkasneje do 15. decembra 2020 (datum poštnega žiga) na naslov: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA Komisija za podeljevanje Trubarjevih priznanj Turjaška 1 1000 Ljubljana Prosimo, da pobudniki vloge pošljejo tudi v e

Javni razpis za podelitev Trubarjevega priznanja v letu 2020

NUK, 27. november 2020 ― Na podlagi Pravilnika o Trubarjevih priznanjih objavlja Narodna in univerzitetna knjižnica naslednji JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV TRUBARJEVIH PRIZNANJ V LETU 2020 1. Predmet javnega razpisa: zbiranje predlogov za podelitev Trubarjevega priznanja za dosežke na področju nacionalne pisne kulturne dediščine v Sloveniji. 2. Splošno o nagradi: Trubarjevo priznanje se podeljuje posameznikom ali pravnim osebam, ki so pomembno prispevali k varovanju, ohranjanju in predstavljanju nacionalne pisne kulturne dediščine v Sloveniji oziroma imajo pomembne zasluge na tem področju. 3. Oblika nagrade: Trubarjevo priznanje se podeljuje v obliki diplome in ga je možno prejeti le enkrat. 4. Predlagatelji nagrade: Kandidate za Trubarjeva priznanja lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade. 5. Predlog za podelitev Trubarjevega priznanja: Predlog se odda na obrazcu, ki je priloga tega razpisa in mora vsebovati: podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon / e-pošta ter v primeru pravne osebe še kontaktna oseba; podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon / e-pošta ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo; utemeljitev pobude z ustreznimi dokazili; priloge: kratek življenjepis in bibliografija kandidata ali opis zgodovine delovanja pravne osebe. Utemeljitev naj upošteva dosežke predlaganega posameznika ali pravne osebe na strokovnem in znanstvenoraziskovalnem področju delovanja ter mora izkazovati njegov vidni vpliv na domačih in tujih tleh.  6. Oddaja predlogov: Vsak predlog mora biti poslan v ločeni zaprti ovojnici z oznako »RAZPIS – TRUBARJEVO PRIZNANJE 2020 – NE ODPIRAJ« najkasneje do 15. decembra 2020 (datum poštnega žiga) na naslov: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA Komisija za podeljevanje Trubarjevih priznanj Turjaška 1 1000 Ljubljana Prosimo, da pobudniki vloge pošljejo tudi v e
še novic